این درس به ارکان اندیشه مولانا اختصاص دارد.

مدت دوره: یک ماه
تاریخ شروع دوره: 18 بهمن 1400